ico list בקשות לפיתוח - נספח לתקנון מאלי

פניה לבקשות פיתוח - ALEPH 500 - גירסה 21 

 

מטרה:
הגשת רשימת בקשות כדי לקבל פיתוח בהיקף של 50 נקודות בשנה. רצוי להתמקד בפיתוחים שיענו על צרכים מיוחדים של הספריות בישראל.

ביצוע:
בשלב זה מדובר על הגשת בקשות לפיתוח בתוכנת ALEPH. להלן שלבי תהליך הגשת הבקשות:
ועדת ההיגוי של מאלי תמנה מבין חבריה 1-2 רכזי פיתוח. יוקמו 7 ועדות פיתוח , בנות 3 חברים כל אחת, אשר ימליצו על בקשות לפיתוח בנושאים הבאים:

ico lists רכש
ico lists כתבי-עת
ico lists קיטלוג
ico lists השאלה
ico lists ILL
ico lists Web Opac
ico lists Admin

הרכב חברי הועדה:
מתאם אלף או מנהל מערכת הבקי בתחום, הן ברמת משתמש הקצה והן ברמת ניהול אותו מודול – יתפקד כיו"ר הועדה, ימונה ע"י ועדת ההיגוי של מאל"י.

נציג המודול מטעם האוניברסיטאות – ירכז את בקשות האוניברסיטאות וימונה על ידן – בתנאי שהוא שייך למוסד החבר במאל"י.

נציג המודול מטעם המכללות – ירכז את בקשות המכללות וימונה על ידן – בתנאי שהוא שייך למוסד החבר במאל"י.

בהנחה שכל האוניברסיטאות וכל המכללות שמשתמשות בתוכנת ALEPH יהיו חברים בארגון המשתמשים מאל"י - מומלץ לנצל את קבוצות העבודה הקיימות של האוניברסיטאות והמכללות לצורך הליך הגשת הבקשות לפיתוח: הנציגים ייבחרו ע"י קבוצות עבודה אלה ושם גם יוחלט מהן הבקשות שיוגשו ע"י הנציג. ספריות שאינן משתייכות למוסדות הנ"ל יוכלו להגיש בקשות לפיתוח באמצעות מתאם אלף שלהן ישירות ליו"ר הועדה.

נציגי האוניברסיטאות והמכללות יגישו עד 3 בקשות כל אחד, מדורגות לפי סדר חשיבותן. מתאמי ספריות שאינן שייכות לאוניברסיטה או למכללה יגישו עד 2 בקשות ישירות ליו"ר הועדה.

יו"ר הועדה יבדוק את הבקשות, יוודא שאין להן פיתרון בגירסה הנוכחית, יאשר בתיאום עם חברי הועדה עד 4 בקשות אותן ינסח בהתאם להנחיות מאלי, ויעביר לרכז הפיתוח של מאלי.

רכז הפיתוח של מאלי יאסוף את כל הבקשות מיושבי הראש של הועדות המקצועיות ויעביר אותן לנציג חברת אקס-ליבריס.

נציג חברת אקס-ליבריס יבדוק האם יש מענה לבקשות בגירסה מתקדמת יותר או בגירסת פיתוח, יציין ליד כל בקשה האם ניתן להגיש אותה וכן את "עלותה" בנקודות פיתוח. כל זה יוצג ויידון בפגישה בה ישתתפו נציג אקס ליבריס, רכז הבקשות של מאלי וכל יושבי הראש של ועדות הפיתוח.

ועדות הפיתוח יתכנסו שוב ויבחרו עד 2 בקשות לכל מודול.

הרשימה הסופית של הבקשות תובא להצבעה של חברי הארגון על מנת לדרג.

תוצאות ההצבעה יועברו לאקס ליבריס ע"י רכז הפיתוח של מאלי.

חברת אקס ליבריס תכין מסמך FSD – Functional Specification Document – הפתרון המוצע וכיצד יפתחו אותו לכל אחת מבקשות הפיתוח.

ועדות הפיתוח יבדקו ויאשרו את מסמך ה-FSD.

לאחר יישום הפיתוח - בדיקה ואישור ע"י ועדות הפיתוח.