ico list הצטרפות למאל"י

החברות פתוחה בפני כל מוסד בישראל אשר חתם על חוזה עם חברת אקס-ליבריס לשם רכישת מוצרי החברה, מעוניין להשפיע על פיתוח המוצרים, וישלם את דמי החבר, בסך 750 ש"ח לשנה.
חברות בארגון מקנה זכות הצבעה אחת בכל עניין הדורש הצבעה. כולל בחירת ועדת ההיגוי ויו"ר הארגון, שינויים בחוקה ותקנות מאל"י, עדכונים של דמי החבר והצבעות על בקשות הפתוח.

דרכי תשלום:

לרשותכם מס' דרכי תשלום:

- תשלום חשבון פרו-פורמה
- העברה בנקאית
- תשלום בכרטיס אשראי


אנא מלאו את פרטי הטופס הממוחשב או הדפיסו את הטופס, חתמו עליו ושלחו במייל ל:טליה כהן.

לאחר קבלת הטופס יישלח אליכם חשבון פרו-פורמה לתשלום.