ico list חוקה ותקנות מאל"י -MELI

ico listsחוקה

 1. שם: מאלי - ארגון משתמשי תוכנות אקס-ליבריס בישראל , MELI -Ex Libris Forum in Israel

 2. מטרות
  מטרות מאלי - MELI יהיו:

  1. לייצג את קהיליית המשתמשים בישראל במשא ומתן ישיר עם חברת אקס-ליבריס וארגוני משתמשים אחרים.

  2. לתאם בין ספריות משתמשי ALEPH ומוצרים נוספים של חברת אקס-ליבריס, ולתחזק את רשימת ההצעות לפיתוח ולקבוע סדרי עדיפיות ביניהן באמצעות:
   א. קבוצות דיון
   ב. אתר אינטרנט
   ג. מאגר של פתרונות פנימיים

 3. חברות

  1. החברות במאלי תוגבל לאותם מוסדות הממלאים את הדרישות המוצגות בתקנות.

 4. בעלי תפקיד

  1. בעלי התפקידים באירגון זה יהיו חברי וועדת ההיגוי.

 5. וועדת ההיגוי

  1. תנאי החברות בוועדת ההיגוי מפורטים בתקנות.

  2. וועדת ההיגוי
   2.1  תהיה אחראית לאירגון האסיפה השנתית.
   2.2  תנחה כללית את ענייני מאלי במרווחי הזמן שבין האסיפות.
   2.3  תנחה כללית את ענייני מאלי בפגישות רשמיות של האירגון.
   2.4  אחראית להגשת הצעה לתקציב שנתי לאישורם של חברי האירגון.
   2.5 אחראית להגשת דו"ח המפרט את הפעולות הכספיות של האירגון בשנה שחלפה.
   2.6  מאשרת את כל ההתבטאויות הרשמיות של מאלי.
    

  3. מוסד-חבר במאלי יכול להיות מיוצג על ידי נציג אחד בלבד בוועדת ההיגוי, בכל זמן שהוא.

 6. אסיפות

  1. פגישות מאלי יתקיימו אחת לשנה קלנדרית, לפחות.

  2. פגישות וועדת ההיגוי יקבעו על-ידי יושב-הראש בתיאום עם שאר חברי הוועדה.

 7. הקשר ל - IGELU (בעבר ICAU)

  1. מאלי תקיים נוכחות ב-IGELU באמצעות השתתפות קבועה באסיפות השנתיות של IGELU, באמצעות נציג אחד או יותר, אשר יבחרו מתוך וועדת ההיגוי או ייועדו לכך על- ידי וועדת ההיגוי.

  2. תפקידי הנציגים :
   2.1  לדווח ב-IGELU על פעילות מאלי בארץ.
   2.2  לדווח לחברי מאלי על פגישת IGELU והנלמד בה.
   2.3  ליצג בהצבעות IGELU את שאר החברים באמצעות ייפוי כוח.
   2.4  לשמש כדובר מאלי.
   2.5  לקיים קשרי גומלין עם קבוצות לאומיות בנושאי פיתוח, במסגרת אירגון ANUG של IGELU .

 8. תיקונים

  1. תיקונים לחוקה ולתקנות יוצעו בכתב ונתן יהיה להציגם אם על ידי וועדת ההיגוי, או באמצעות כל חבר במאלי.

  2. הודעה על תיקון מוצע תפורסם במקום המיועד לכך רשמית, לפחות 30 יום לפני הצגת ההצעה לפני החברים לשם אישורה.

  3. החוקה ו/או התקנות נתנים לתיקון באחת משתי דרכים:
   3.1 על ידי הצבעה באסיפה שנתית של מאלי שבה מקבלת ההצעה לתיקון רוב של 2/3 מן הנציגים הרשמיים הנוכחים.
   3.2 הצבעה המבוצעת בדאר רגיל או דאר אלקטרוני, בהתאם לדרישת וועדת ההיגוי, שבה מקבלת ההצעה לתיקון רוב של 2/3 של הנציגים הרשמיים שהצביעו.

 

ico lists תקנות

 1. חברות

  1. החברות פתוחה בפני כל מוסד בישראל אשר:
   1.1 חתם על חוזה עם חברת חברת אקס-ליבריס לשם רכישת תוכנה.
   1.2 הסכים לחוקים ולתקנות של מאלי.
   1.3 שילם במלואם את דמי החבר השנתיים.

  2. וועדת ההיגוי עשויה לשקול בקשות לחברות מגופים שמחוץ לישראל, ולפעול בהתאם לכך.

  3. אין חברות של "יחיד" או "אישי".

  4. חברות נקבעת לשנה קלנדרית ינואר - דצמבר, למעט 2005 שבה תקבע החברות בהתאם להחלטות ועדת ההיגוי.

  5. חבר אשר לא שלם דמי חבר במשך 3 חדשים אחרי תום תקופת החברות - חברותו מתבטלת. חברות שבוטלה תחודש כאשר החבר ישלם את מלוא חובו לשנה השוטפת.

  6. חברות בארגון מקנה זכות הצבעה אחת בכל ענין הדורש הצבעה. כולל בחירת ועדת ההיגוי ויו"ר האירגון, שינויים בחוקה ותקנות מאלי, עדכונים של דמי החבר והצבעות על בקשות הפתוח.

  7. דמי החבר ייקבעו ע"י ועדת ההיגוי.

  8. מעמד של צופה. משתמשי תוכנות אקס-ליבריס מספריות הנמצאות במו"מ עם היצרנית, משתמשי ALEPH אחרים, מפיצים, עובדי חברת אקס-ליבריס זכאים להשתתף באסיפות מאלי ופעילויות אחרות כצופים שאינם בעלי זכות הצבעה, באישור ועדת ההיגוי.

  9. מעמד אורח. גופים מעונינים אחרים יוזמנו להשתתף בפגישות מאלי או פרויקטים שבאחריותה ובאישור ועדת ההיגוי.
    

 2. לוח שנה

  • תקציב מאלי והחברות בו יהיו מה- 1 בינואר ועד ה- 31 בדצמבר (כולל).
  • פרט לשנה הראשונה, שנת ההקמה שתסתיים בסוף דצמבר 2006 .

    

 3. מועמדות ובחירה של וועדת ההיגוי


  1. כל המועמדים לוועדת ההיגוי יהיו נציגים של מוסדות חברים במאלי.

  2. וועדת ההיגוי תפרסם הזמנה להצעת מועמדים 60 יום לפני האסיפה השנתית של מאלי.
   2.1 הצעת מועמדות תוגש בכתב לוועדת ההיגוי לפחות 30 יום לפני האסיפה השנתית של מאלי.
   2.2 הצעת מועמדות חייבת להיות מאושרת רשמית בכתב מן המוסד המיוצג.

  3. וועדת ההיגוי תציג את המועמדים לחברים בכתב באמצעות דואר רגיל או דואר אלקטרוני לא יאוחר מ-14 יום לפני האסיפה השנתית של מאלי.

  4. מועמדויות בכתב המוכרזות בעת האסיפה השנתית מותרות.

  5. בחירות יתקיימו ותוצאותיהן יאושרו בכל אסיפה שנתית.

  6. מועמדים שנבחרו יכנסו לתפקידם עם סגירת האסיפה השנתית שבה אושרה בחירתם.

  7. במקרה של מוות, נכות, התפטרות או פטורין מצד המעסיק של חבר בוועדת ההיגוי, תוך 60 יום, תמנה וועדת ההיגוי ממלא מקום עד לתום התקופה.

  8. ועדת ההקמה תשמש כועדת היגוי זמנית עד לבחירות הראשונות.
    

 4. הרכב וועדת ההיגוי, תנאים ותפקידים

  1. וועדת ההיגוי תכלול 7 חברים שייבחרו על ידי נציגי המוסדות החברים במאלי.

  2. חברי ועדת ההיגוי ישרתו 2 שנים, תקופות לסירוגין. כדי להתחיל את תהליך הסירוגין, בשנת 2006 יבחרו 3 חברים לתקופה של שנה אחת ו-4 חברים לתקופה של שנתיים. לאחר מכן יבחרו 3 חברים בכל שנה לתקופה של שנתיים

  3. חברי וועדת ההיגוי יבחרו:

   3.1 יושב ראש

   3.2 גזבר

   3.3 אחראי לאתר האירגון.

   3.4 אחראי לכנס השנתי.

   3.5 אחראי על מערך הבקשות לפיתוח, וכן תתי-ועדות לטיפול בבקשות הפתוח, לפי הצורך.

  4. תפקיד בועדת ההיגוי הוא לשנה, למעט בתקופה הראשונה כפי שמפורט לעיל.

  5. יושב-הראש של ועדת ההיגוי יתפקד כמנהל כללי של מאלי: ירכז את עבודות הועדה, ימי ההדרכה וכינוסים; ייצג את הארגון מול גורמים חיצוניים, כולל ארגוני משתמשים אחרים.

  6. בכפיפות להסכמה של רוב פשוט של הנציגים הבוחרים בוועדת ההיגוי, יושב-הראש ימנה את כל הועדות בהתאם לנדרש.

  7. ועדת ההיגוי תקיים מסמכים של ההליכים שלה ותדווח על פעולותיה באסיפה השנתית של מאלי.

  8. ועדת ההיגוי תקיים רישום של כל החברים, בהווה ובעבר ותפקידיהם.

  9. ועדת ההיגוי תדאג להקמת תת-ועדות נוספות לטיפול בבקשות הפיתוח של מוצרים נוספים של חברת אקס-ליבריס, בהתאם לצורך.
    

 5. ועדות

  1. כל הועדות יורכבו מנציגים של מוסדות חברים וצופים בעלי מעמד מוכר במאלי, שימונו לתקופה קצובה על ידי יו"ר וועדת ההיגוי ויקבלו את הסכמת גוף זה.

  2. חבר וועדה יכהן בתפקידו עד שממלא מקומו יכנס לתפקיד או עד שהועדה תפוזר.

  3. נציג אחד לא יוכל לכהן כיו"ר של שתי וועדות או יותר במסגרת מאלי.

  4. ועדות יקיימו רישום של כל הליכיהן וידווחו על פעילויותיהן באסיפה השנתית, ובהזדמנויות אחרות בהתאם להוראה מועדת ההיגוי.

  5. על הרכבן של ועדות פיתוח ותפקידיהן, וכן על תהליך הגשת בקשות לפיתוח ראה נספח מצ"ב.

  6. במקרה של התפטרות או פיטורין מצד המעסיק של חבר בועדת ההיגוי, נכות או מוות, תמנה ועדת ההיגוי ממלא מקום תוך 60 יום, עד לתום התקופה.
    

 6. נציגות מאלי ב- IGELU

  1. יושב ראש הארגון ישמש כנציג באסיפה השנתית של IGELU.
   1.1 מאלי יממן את השתתפות הנציג באסיפה השנתית של IGELU.
   1.2 תפקידי נציג זה הם בהתאם למפורט בחוקה, סעיף VII .
    

 7. פרסומים/אתר אינטרנט

  1. כל מסמכי מאלי שאופיים ציבורי, בהתאם להחלטת וועדת ההיגוי, יהיו נגישים, בצורתם העדכנית ביותר על אתר מאלי.
   1.1 הפצה של מסמכים, קנינה של מאלי, לקהיליית החברים תהיה באחריות וועדת ההיגוי.
   1.2 גישה לקריאה בלבד תהיה פתוחה לכל, ללא קשר לחברות במאלי, למעט אותם מסמכים אשר וועדת ההיגוי החליטה שלצורך בטיחות אין לפרסמם.
    

 8. מחויבויות

  1. מאלי לא תהיה קשורה או מחויבת לכל התחייבות, פעולה או הצהרה, על ידי חבר יחיד, בעל תפקיד, וועדה או קבוצה אחרת אלא אם מחויבות כזו מאושרת מראש בכתב על ידי וועדת ההיגוי.

  2. התחייבות, פעולה או הצהרה מאושרות ברוב פשוט של נציגי החברים הרשמיים המצביעים באסיפה פתוחה בכל פגישה של מאלי לא תהיה כפופה לדרישה (הרשומה בסעיף VIII/1) של אישור מוקדם על ידי וועדת ההיגוי.

  3. ההסכמה הכתובה של הגזבר תדרש באותם מקרים של מחויבויות הכרוכות בפועל או בכוח בהוצאות כספיות של מאלי.