Skip to content

פגישה של ועדת היגוי מאל”י עם הנהלת אקס ליבריס

  ביום רביעי, 18.5.22, התקיימה פגישה של ועדת ההיגוי ויושבי ראש קבוצות העבודה עם הנהלת אקס ליבריס.

  הפגישה מסכמת שיתוף פעולה מתמשך במהלך השנה האחרונה בין נציגות קבוצות העבודה לנציגי אקס ליבריס, והתנהלה ברוח טובה, מתוך רצון לענות לדרישותינו והבנה כי הנושאים שהועלו חשובים ולטובת הקהילה הישראלית.

  לאחר הצגת הנושאים על ידי מיכל להב ודפנה מזרחי-מלצר (מצ”ב מצגת), הוחלט על הצעדים הבאים:

  1. מלינגו ב- CDI – עופר מוסרי יבחן את הנושא שוב
  2. תמיכה בעברית בפרימו – Acronyms / Synonyms ונושא תמיכה בקובץ הזהויות הרב לשוניות בפרימו ונושא כיווניות – תתקיים פגישה נוספת עם ישראל קוחר
  3. עדכונים ב CZ – תתקיים פגישה נוספת עם אסנת וילנצ’וק
  4. איכות התמיכה – תתקיים פגישה נוספת עם מתן אילן

  תודה גדולה מגיעה למיכל להב על ההצגה הנהדרת, לשלי חן-ארידור, ניר זינגר וקרן פיכמן על התרומה בנושאי פרימו, לשרית סמבול-סאס על התרומה בנושאי משאבים אלקטרוניים, לדפנה מזרחי-מלצר על התרומה בנושאי עלמא ולתמר גנאור על התרומה בקשר לספקים