Skip to content

רשימות תפוצה

לחצו על הקישורים הבאים להצטרפות לרשימות התפוצה הבאות של מאל”י או לפרישה מהן:

רשימת תפוצה על כל הנושאים 

כתובת מייל: meli@exlibrisusers.org

פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli.exlibrisusers.org/

רשימת תפוצה בנושא עלמא

כתובת מייל: meli-alma@exlibrisusers.org

פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli-alma.exlibrisusers.org/

רשימת תפוצה בנושא פרימו

כתובת מייל: meli-primo@exlibrisusers.org

פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli-primo.exlibrisusers.org/

רשימת תפוצה בנושא משאבים אלקטרונים

כתובת מייל: meli-er@exlibrisusers.org

פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli-er.exlibrisusers.org/

רשימת תפוצה בנושא RapidILL 

כתובת מייל: meli-ill@exlibrisusers.org

פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli-ill.exlibrisusers.org/

לחצו להצטרפות לרשימות התפוצה הבינלאומיות (IGELU, ELUNA)

דילוג לתוכן