Skip to content

רשימות תפוצה

  לחצו על הקישורים הבאים להצטרפות לרשימות התפוצה הבאות של מאל”י או לפרישה מהן:

  רשימת תפוצה על כל הנושאים 

  כתובת מייל: meli@exlibrisusers.org

  פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli.exlibrisusers.org/

  רשימת תפוצה בנושא עלמא

  כתובת מייל: meli-alma@exlibrisusers.org

  פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli-alma.exlibrisusers.org/

  רשימת תפוצה בנושא פרימו

  כתובת מייל: meli-primo@exlibrisusers.org

  פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli-primo.exlibrisusers.org/

  רשימת תפוצה בנושא משאבים אלקטרונים

  כתובת מייל: meli-er@exlibrisusers.org

  פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli-er.exlibrisusers.org/

  רשימת תפוצה בנושא RapidILL 

  כתובת מייל: meli-ill@exlibrisusers.org

  פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli-ill.exlibrisusers.org/

  לחצו להצטרפות לרשימות התפוצה הבינלאומיות (IGeLU, ELUNA)