Skip to content

כנסים והדרכות 2010

    הדרכה: קיטלוג חומר לא ספרי – 22 במרץ 2010, המדרשה לאמנות, המכללה האקדמית בית ברל

    הדרכה: רכש – 22 באפריל 2010, אוניברסיטת תל-אביב

    הדרכה: השאלה והשאלה בין-ספרייתית – 26 ביולי 2010, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

    סמינר אלף – 4-5 אוקטובר 2010, אוניברסיטת תל-אביב

    כנס מאל”י – 28 דצמבר 2010 – מכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב