Skip to content

כנסים והדרכות 2014

    יום עיון: מערכות לניהול ספרייה – הווה מול עתיד – 4 במרץ 2014, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

    יום הדרכה: סדנה מעשית להפקת דו”חות מפרימו – 24 ביוני 2014, אוניברסיטת חיפה, חיפה   

    יום עיון: “אתגר כלל עולמי: כלי גילוי” – 30 בספטמבר 2014, הספרייה הלאומית, ירושלים

    הסמינר הטכני של אקסליבריס ומאל”י – 2425 בנובמבר 2014, קמפוס הנמל, אוניברסיטת חיפה

    הכנס השנתי של מאל”י – 5 בינואר 2015, אוניברסיטת בר-אילן