Skip to content

אודות מאל”י

מטרות מאל”י:

לייצג את קהיליית משתמשי תוכנות אקס-ליבריס בישראל במשא ומתן ישיר מול החברה, בעיקר בהקשר לניהול בקשות לפיתוח, ארגון הרשימות וקביעת סדרי עדיפויות.
לתאם בין משתמשי אקס-ליבריס ולחזק את הקשר ביניהם באמצעות קבוצות דיון, אתר אינטרנט ומאגר של פתרונות פנימיים.
לעמוד בקשר עם קבוצות משתמשים לאומיות בחו”ל.

החברות פתוחה בפני כל מוסד בישראל אשר חתם על חוזה עם חברת אקס-ליבריס לשם רכישת מוצרי החברה, מעוניין להשפיע על פיתוח המוצרים, וישלם את דמי החבר, בסך 250 ש”ח לשנת 2024. ההנחה בסך 10% לספרייה שנייה באותו מוסד, וכן ההנחה לשנת חברות ראשונה בוטלו למשך שנה זו.

חברות בארגון מקנה זכות הצבעה אחת לכל מוסד, בכל ענין הדורש הצבעה. כולל בחירת ועדת ההיגוי (שבוחרת את יו”ר הארגון מבין חבריה), שינויים בחוקה ותקנות מאל”י, עדכונים של דמי החבר והצבעות על בקשות הפיתוח.

פרטים נוספים בחוקת ותקנות מאל”י

טופס הצטרפות / חידוש חברות במאל”י

חברי ועדת ההיגוי של מאל”י מאז הקמתו