Skip to content

רכש 2010

  הדרכה בנושא רכש

  22.4.2010, חדר 304 בניין משפטים, אוניברסיטת תל-אביב

  10:00 – 9:15 רישום והתכנסות

  10:30 – 10:00 מודלים לרכישת ספרים אלקטרוניים
  שרית סמבול, טלדן מערכות מידע

  11:00 – 10:30 המשתמש קובע! מודל PDA לפיתוח אוסף ספרים אלקטרוניים
  צילה הראל, אוניברסיטת חיפה

  11:30 – 11:00 הפסקת קפה

  12:00 – 11:30 ביצוע תשלומים לספקים באמצעות ריכוזים – פתרון תוצרת בית
  יוסף בראנס, אוניברסיטת חיפה

  12:30 – 12:00 מעקב אחרי מצב הזמנות רכש – דיווח למשתמשים – פתרון תוצרת בית
  יוסף בראנס, אוניברסיטת חיפה

  13:30 – 12:30 הפסקת צהריים

  14:30 – 13:30 פיתוחים במודול הרכש באלף 500 גרסה 20
  איגור טברוג, אקסליבריס