Skip to content

סמינר אלף 2006

  סמינר אלף

  יוני 2006, המסלול האקדמי – המכללה למינהל 

  סדר יום

  יום ג’ – 27 ליוני

  08:30 – 09:30 הרשמה והתכנסות

  09:30 – 10:00 ברכות
  ג’נט לבקוביץ, יו”ר מאל”י, ד”ר אלי בן אליעזר, מנכ”ל המסלול האקדמי-המכללה למנהל/sr />
  11:30 – 12:00 הפסקת קפה

  12:00 – 13:30 הגדרות בקבצי מפתחות
  יואל קורטיק

  13:30 – 14:30 הפסקת צהריים

  14:30 – 15:30 חידושים בגרסאות 17 ו-18
  יהודית לוי

  15:30 – 16:00 הפסקת קפה

  16:00 – 17:00 חידושים בשירות SDI
  יהודית לוי

  יום ד’ – 28 ליוני

  08:30 – 09:30 הרשמה והתכנסות

  09:30 – 11:00 מדיניות ההשאלה ויישומה במערכת
  משה שכטר

  11:00 – 11:30 הפסקת קפה

  11:30 – 13:00 SML ו-XSL בשירות הדפסת מכתבים ודוחו”ת
  משה שכטר

  13:00 – 14:00 הפסקת צהריים

  14:00 – 15:00 מחוללי דוחו”ת: טבלאות אוראקל, שירותים, ו-ARC
  יהודית לוי

  15:00 – 15:30 הפסקת קפה

  15:30 – 17:00 Patron Directory Service – PDS – הזדהות חד-פעמית עבור המשתמש
  טולי עמירה