Skip to content

אלף 2007

  סמינר אל”ף

  מאי 2007, האוניברסיטה הפתוחה 

  סדר יום

  יום ג’ – 29 למאי

  09:00 – 10:00 הרשמה והתכנסות

  10:00 – 10:30 ברכות                   

  10:30 – 11:15 בעייתיות בכיווניות בעברית: באלף ובכלל
  אלחנן אדלר

  11:15 – 12:00 תמיכה בעברית באלף
  יואל קורטיק                       

  12:00 – 12:45 הטמעת שדות וירטואליים ב-OPAC (רוטינות ה-(Expand
  יואל קורטיק

  12:45 – 13:45 הפסקת צהריים

  13:45 – 14:30 העלאת נתוני רכש מקבצי ספקים לאלף
  יהודית לוי

  14:30 – 15:15 חידושים בתהליך הכריכה (גרסה 17 ומעלה)
  יואל קורטיק

  15:15 – 16:00 יסודות התקן הקיים של ה-Open URL  ב-SFX, וכיוונים לעתיד
  דנה שרביט

  יום ד’ – 30 למאי

  08:30 – 09:30 הרשמה והתכנסות

  09:30 – 11:00 השאלה בין ספרייתית: מושגי יסוד ותהליכי עבודה
  יפעת לולב

  11:00 – 11:30 הפסקת קפה

  11:30 – 12:15 השאלה בין ספרייתית: מאפיינים מתקדמים והסבה
  יפעת לולב

  12:15 – 13:00 ניהול הזמנות: חומר “רגיל”, שמורים, ו-Booking
  משה שכטר

  13:00 – 14:00 הפסקת צהריים

  14:00 – 14:45 הרשאות לצוות הספרנים: זכויות גישה ותהליכי עבודה
  משה שכטר

  14:45 – 15:30 כיוונים חדשים בניהול מקורות קריאה לקורסים –Course Reading
  דליה מנדלסון

  15:30 – 16:15 מבוא ל- ARC 2.0
  דליה מנדלסון