Skip to content

Lynne Porat

להלן קישורים למפגשי זום הקרובים ולתוכן המפגשים שהתקיימו,  בסדרה מאל”י בעשר. 2024 18.4.24 – דיגיטציה של אוסף ההגדות – נעם פייגנבאום, דורית לשם, אוניברסיטת בן-גוריון… Read More »מאל”י בעשר

מאל”י בעשר

  FORTY presentations from ELUNA 2023 are now available for download on the Ex Libris Knowledge Center. These presentations cover all aspects of Ex Libris activities,… Read More »ELUNA 2023

  ELUNA 2023

   לחצו על הקישורים הבאים להצטרפות לרשימות התפוצה הבאות של מאל”י או לפרישה מהן: רשימת תפוצה על כל הנושאים  כתובת מייל: meli@exlibrisusers.org פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli.exlibrisusers.org/… Read More »רשימות תפוצה

   רשימות תפוצה

    החברות פתוחה בפני כל מוסד בישראל אשר חתם על חוזה עם חברת אקס-ליבריס לשם רכישת מוצרי החברה, מעוניין להשפיע על פיתוח המוצרים, להשתתף באירועים שמאל”י… Read More »הצטרפות למאל”י

    הצטרפות למאל”י