Skip to content

קטלוג 2009

  הדרכה בנושא קיטלוג חומר לא-ספרי

  יוני 2009 – האוניברסיטה העברית, קמפוס גבעת רם, ירושלים

  מדריכים: פרופ’ אלחנן אדלר, בתיה בן-שמאי, מאירה הראש, גיל וייסבלאי, ריני גולדסמית, קרול פוקס, ילנה קמבל-כהנא, מיכאל לוקין

  סדר יום:

  09:45 – 10:15 בקרת איכות בקיטלוג – פרופ’ אלחנן אדלר, סגן מנהל לטכנולוגיות מידע, הספריה הלאומית

  10:15 – 10:45 קיטלוג מאמרים ברמב”י– גב’ בתיה בן-שמאי, מנהלת מחלקת רמב”י, הספריה הלאומית

  10:45 – 11:15 הפסקת קפה

  11:15 – 11:45 קיטלוג דפים בודדים ואפמרה – גב’ מאירה הראש, מנהלת מחלקת הקטלוג העברי, הספריה הלאומית

  11:45 – 12:15 קיטלוג תמונות – מר גיל וייסבלאי, מחלקת ארכיונים, הספריה הלאומית

  12:15 – 12:45 זהויות ותיקזהויות ותיקון עיוליםון עיולים – גב’ ריני גולדסמית, מנהלת מחלקת הקטלוג הלועזי, הספריה הלאומית

  12:45 – 13:30 הפסקת צהריים

  13:30 – 14:15 EBooks – גב’ קרול פוקס, ספרנית מערכות ראשית, הרשות לספריות, האוניברסיטה העברית

  14:15 – 14:50 קיטלוג חומר אור-קולי – גב’ ילנה קמבל-כהנא, מחלקת המוסיקה וארכיון הצליל הלאומי, הספריה הלאומית

  14:50 – 15:30 קיטלוג חומר אור-קולי – מר מיכאל לוקין, מחלקת המוסיקה וארכיון הצליל הלאומי, הספריה הלאומית

  תמונות מיום ההדרכה