Skip to content

קטלוג 2009

הדרכה בנושא קיטלוג חומר לא-ספרי

יוני 2009 – האוניברסיטה העברית, קמפוס גבעת רם, ירושלים

מדריכים: פרופ’ אלחנן אדלר, בתיה בן-שמאי, מאירה הראש, גיל וייסבלאי, ריני גולדסמית, קרול פוקס, ילנה קמבל-כהנא, מיכאל לוקין

סדר יום:

09:45 – 10:15 בקרת איכות בקיטלוג – פרופ’ אלחנן אדלר, סגן מנהל לטכנולוגיות מידע, הספריה הלאומית

10:15 – 10:45 קיטלוג מאמרים ברמב”י– גב’ בתיה בן-שמאי, מנהלת מחלקת רמב”י, הספריה הלאומית

10:45 – 11:15 הפסקת קפה

11:15 – 11:45 קיטלוג דפים בודדים ואפמרה – גב’ מאירה הראש, מנהלת מחלקת הקטלוג העברי, הספריה הלאומית

11:45 – 12:15 קיטלוג תמונות – מר גיל וייסבלאי, מחלקת ארכיונים, הספריה הלאומית

12:15 – 12:45 זהויות ותיקזהויות ותיקון עיוליםון עיולים – גב’ ריני גולדסמית, מנהלת מחלקת הקטלוג הלועזי, הספריה הלאומית

12:45 – 13:30 הפסקת צהריים

13:30 – 14:15 EBooks – גב’ קרול פוקס, ספרנית מערכות ראשית, הרשות לספריות, האוניברסיטה העברית

14:15 – 14:50 קיטלוג חומר אור-קולי – גב’ ילנה קמבל-כהנא, מחלקת המוסיקה וארכיון הצליל הלאומי, הספריה הלאומית

14:50 – 15:30 קיטלוג חומר אור-קולי – מר מיכאל לוקין, מחלקת המוסיקה וארכיון הצליל הלאומי, הספריה הלאומית

תמונות מיום ההדרכה

דילוג לתוכן