Skip to content

קטלוג 2010

  הדרכה בנושא קיטלוג חומר לא-ספרי

  22.3.2010 – בית הספר לאמנות – המדרשה, מכללת בית ברל

  10:00 – 09:15 רישום והתכנסות

  10:30 – 10:00 האם קרוקודיל הוא יותר ארוך או יותר ירוק?: קטלוג חומרים אורקוליים בספריית אוניברסיטת חיפה בעידן הדיגיטלי
  שרון שפירא-גלאובך, מחלקת מדיה, ספריית אוניברסיטת חיפה

  11:00 – 10:30 הטיפול בכרוזים ובכרזות בספריה הלאומית: בין רישום לקטלוג
  אריאל ויטרבו, מחלקת  הארכיונים, הספרייה הלאומית

  11:30 – 11:00 הפסקת קפה

  12:00 – 11:30 “קטלוג” ארכיון בשלט רחוק:התמודדות ספריית אוניברסיטת חיפה עם  קטלוג חומרים ארכיוניים על ידי צוות לא-ספרני
  פלורה הראלי, מחלקת מדיה, ספריית אוניברסיטת חיפה

  12:15 – 12:00 שאלות ותשובות

  13:15 – 12:15  ארוחת צהריים בקפיטריה

  13:45 – 13:15 איכות הקטלוג: מצגת / דפי מידע רחל קדר, המחלקה ללימודי מידע,  אוניברסיטת בר אילן

  14:15 – 13:45 היבטים בהכנת אובייקטים דיגיטליים למאגר מידע – ADAM
  אירית מילוא, מיחשוב ודיגיטציה, בית הספר לאמנות-המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל

   14:45 – 14:15 פרויקט דיגיטציה של ארכיון בסביבת ספריה אוניברסיטאית
  מירה וזאנה, מנהלת הארכיון לתולדות ההתיישבות בנגב ע”ש דוד טוביהו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב