Skip to content

כנסים והדרכות 2005

כנס השקה ספטמבר 2005 – המכללה האקדמית בית ברל 08:30 – 09:30 הרשמה והתכנסות (בקפטריה מול בניין הספרייה) 09:30 – 10:00 ברכותג’נט לבקוביץ, האוניברסיטה העברית,… Read More »כנס הקמה 2005

כנס הקמה 2005