Skip to content

שמורים 2007

  הדרכה בנושא Course Reading

  אפריל 2007, האוניברסיטה העברית בירושלים

  מרצים: יוסי טיסונה (המכללה למינהל) יוסף בראנס (אונ’ חיפה)

  הנושאים:

  מבנה של מודול ה-Course Reading

  ניהול רשימות קריאה במסגרת ה- CR (כולל ניהול ספרים שמורים)

  ניהול חומרים אלקטרונים (תדפיסים) במסגרת ה- CR

  הרשאות גישה לחומרים אלקטרונים לסטודנטים הרשומים לקורס בלבד (Z107)

  טעינה של אוטומטית של רשימות קריאה

  הצגת אופן השימוש ב- CR במכללה למינהל

  הצגת אופן השימוש ב- CR באוניברסיטת חיפה

   

  מצגות:

  אחזקת מערכת תדפיסים באונ’ חיפה

  Course Reading