Skip to content

מושב הוקרה 2009

  מושב הוקרה לפרופ’ אלחנן אדלר
     במסגרת הכנס החמישי של מאל”י

  יום ג’ 29 בדצמבר 2009 (י”ב בטבת תש”ע), הספרייה הלאומית, קמפוס גבעת רם, ירושלים

   

  בכנס השנתי של מאלי, נערך מושב הוקרה לפרופ’ אלחנן אדלר על מפעלו המקצועי רב השנים בתחום הספרנות בישראל.

  סדר יום


  14:00 – 14:30 מחשוב הספריות בארץ: עבר, הווה ועתיד – מבט אישי – פרופ’ אלחנן אדלר, הספרייה הלאומית

  14:30 – 15:00 שינויים בדפוסי השימוש בכתבי עת במעבר למאה ה-21 – פרופ’ יהודית בר אילן, אוניברסיטת בר אילן

  15:00 – 15:15 ?Was there life before Google – זכרונות מימי קדם של מחשוב הספריה באוניברסיטת חיפה – יוסף בראנס, אוניברסיטת חיפה

  15:15 – 15:30 על מפעל החיים של פרופ’ אלחנן אדלר – אורלי סימון, הספרייה הלאומית

  לצפיה בתמונות מהכנס

  לצפיה במושב ההוקרה