Skip to content

מאל”י בעשר – פיתוחים בפרימו

פאנל על פיתוחים ושימושים מעניינים בפרימו בכמה ספריות בישראל, בהנחיית מיכל להב, אוניברסיטת תל-אביב

הקלטת המפגש