Skip to content

סיכום פעילות מאל”י לשנת 2023: ועדת היגוי וקבוצות העבודה

הצגת הדו”חות של ראשי קבוצות העבודה ויו”רית מאל”י – 15 בפברואר 2024

סיכום פעילות מאל”י לשנת 2023: 

קישור להקלטה 

מצגת דו”ח פעילות מאל”י, ד”ר לין פורת, אוניברסיטת חיפה, יו”רית הועדה

מצגת קבוצת העבודה עלמא,  דפנה מזרחי-מלצר, האוניברסיטה העברית, ראשת הקבוצה

מצגת קבוצת העבודה פרימו, מיכל להב, אוניברסיטת ת”א / ניר זינגר, אוניברסיטת חיפה, ראשי הקבוצה

מצגת קבוצת העבודה משאבים אלקטרוניים,  שרית סמבול-סאס, אוניברסיטת בר-אילן, ראשת הקבוצה