Skip to content

מאל”י בעשר – הזמנת סריקות בפרימו

הזמנת סריקות מפרימו–  שיפור חווית המשתמש 

 ד”ר לין פורת, אוני’ חיפה, לימור כהן, המרכז האקדמי רופין  מצגת

משה שכטר, אקס ליבריס – מצגת

 הקלטת המפגש