Skip to content

העמקת הקשר בין הספרייה להוראה ולמידה, חווית משתמש וחידושים נוספים בלגנטו

העמקת הקשר בין הספרייה להוראה ולמידה, חווית משתמש וחידושים נוספים בלגנטו – דולב בן ארצי ואיל קירשנר, אקס ליבריס ולימור כהן, המרכז האקדמי רופין

מצגת דולב

מצגב לימור

הקלטה