Skip to content

כנס הקמה 2005

  כנס השקה

  ספטמבר 2005 – המכללה האקדמית בית ברל

  08:30 – 09:30 הרשמה והתכנסות (בקפטריה מול בניין הספרייה)

  09:30 – 10:00 ברכות
  ג’נט לבקוביץ, האוניברסיטה העברית, מתי שם-טוב, מנכ”ל, חברת אקס ליבריס

  10:00 – 10:30 היסטוריה וחשיבות עתידית של מאל”י
  אלחנן אדלר, הספרייה הלאומית

  10:30 – 10:50 חידושים ב- OPAC
  ג’נט לבקוביץ, האוניברסיטה העברית

  10:50 – 11:15 הפסקת קפה

  11:15 – 12:00 לומדות ALEPH שפותחו בארץ
  חיה עזנר, אוניברסיטת בן-גוריון, איריס ג’רסי, אוניברסיטת תל-אביב.

  12:00 – 12:45 התארגנויות לקראת יישום אלף 500: ההתנסות בקונסורציום המכללות ובאוניברסיטה העברית
  רמי שיינברג, בית ברל,אדית פאלק, האוניברסיטה העברית

  12:45 – 13:30 תיאור של ARC Reporting Tool
  ברברה רד-אל, אקס ליבריס

  13:30 – 14:30 הפסקת צהריים

  14:30 – 16:00 כנס חברי מאל”י
  אישור חוקת מאלי והמשך פעולה של ועדת ההקמה, הצגת תהליך בחירת הצעות לפיתוח