Skip to content

כנס הקמה 2005

כנס השקה

ספטמבר 2005 – המכללה האקדמית בית ברל

08:30 – 09:30 הרשמה והתכנסות (בקפטריה מול בניין הספרייה)

09:30 – 10:00 ברכות
ג’נט לבקוביץ, האוניברסיטה העברית, מתי שם-טוב, מנכ”ל, חברת אקס ליבריס

10:00 – 10:30 היסטוריה וחשיבות עתידית של מאל”י
אלחנן אדלר, הספרייה הלאומית

10:30 – 10:50 חידושים ב- OPAC
ג’נט לבקוביץ, האוניברסיטה העברית

10:50 – 11:15 הפסקת קפה

11:15 – 12:00 לומדות ALEPH שפותחו בארץ
חיה עזנר, אוניברסיטת בן-גוריון, איריס ג’רסי, אוניברסיטת תל-אביב.

12:00 – 12:45 התארגנויות לקראת יישום אלף 500: ההתנסות בקונסורציום המכללות ובאוניברסיטה העברית
רמי שיינברג, בית ברל,אדית פאלק, האוניברסיטה העברית

12:45 – 13:30 תיאור של ARC Reporting Tool
ברברה רד-אל, אקס ליבריס

13:30 – 14:30 הפסקת צהריים

14:30 – 16:00 כנס חברי מאל”י
אישור חוקת מאלי והמשך פעולה של ועדת ההקמה, הצגת תהליך בחירת הצעות לפיתוח

דילוג לתוכן