Skip to content

השאלה בין-ספרייתית: הדור הבא 2020

   ביום שני, 3 בפברואר 2020, בבניין דילן, אולם הדס בקמפוס הנמל של אוניברסיטת חיפה הנמצא ברחוב הנמל 16, חיפה

  9:30-10:00 – התכנסות והרשמה

  10:00-10:15 – מגמות גלובליות בהשב”ס – שרונה שגיא, אקס ליבריס

  10:15-10:45 – קונפיגורציה בעלמא RS – משה שכטר, אקס ליבריס

  10:45-11:15 – חווית העבודה בהשאלה בין-ספרייתית: מבט מהמכללות – נעמי גלאור, הבינתחומי הרצליה ואיימי דינרשטיין, המכללה למינהל

  11:15-11:30 – הפסקת קפה

  11:30-12:30 – עבודה עם עלמא RS – משה שכטר, אקס ליבריס

  12:30-12:45 – חווית העבודה בהשאלה בין-ספרייתית: מבט מהאוניברסיטה – גילה עמנואל, האוניברסיטה העברית

  12:45-13:15 – הפסקת צהריים

  RapidILL / Rapido – 13:15-14:15 – שרונה שגיא, אקס ליבריס

  14:15-14:45 – חווית העבודה ב- RapidILL – ד”ר לין פורת, אוניברסיטת חיפה