Skip to content

השב”ס 2008

הדרכת השאלה בין-ספרייתית (New Integrated ISO-ILL)

 מאי 2008 – אוניברסיטת חיפה

מדריכים:
איגור טברוג ויוליה שויחט

סדר יום

10:00-10:30 מה זה ISOILL? ותהליך העבודה בו

10:30-11:30 פעולות מקדימות להפעלת המודול:
– שותפים פנימיים וחיצוניים
– רשומות קורא לשותפי ההשאלה בין-ספרייתית
– רשימת ספקים פוטנציאלים
– הרשאות לצוות ההשאלה הבין-ספרייתית

11:30-12:00 הפסקת קפה

12:00-13:00 בקשות יוצאות (Borrowing requests)

13:00-13:30 תקשורת – פעולה כוללת

13:30-13:45 הפסקת קפה

13:45-14:15 בקשה נכנסת (Lending request) – גישה חדשה

14:15-14:30 טיפול אוטומטי/ידני בבקשות (mediated and unmediated processes)

14:30-15:00 תוכניות שירות (services) להשאלה בין-ספרייתית

 

דילוג לתוכן