Skip to content

השב”ס 2008

  הדרכת השאלה בין-ספרייתית (New Integrated ISO-ILL)

   מאי 2008 – אוניברסיטת חיפה

  מדריכים:
  איגור טברוג ויוליה שויחט

  סדר יום

  10:00-10:30 מה זה ISOILL? ותהליך העבודה בו

  10:30-11:30 פעולות מקדימות להפעלת המודול:
  – שותפים פנימיים וחיצוניים
  – רשומות קורא לשותפי ההשאלה בין-ספרייתית
  – רשימת ספקים פוטנציאלים
  – הרשאות לצוות ההשאלה הבין-ספרייתית

  11:30-12:00 הפסקת קפה

  12:00-13:00 בקשות יוצאות (Borrowing requests)

  13:00-13:30 תקשורת – פעולה כוללת

  13:30-13:45 הפסקת קפה

  13:45-14:15 בקשה נכנסת (Lending request) – גישה חדשה

  14:15-14:30 טיפול אוטומטי/ידני בבקשות (mediated and unmediated processes)

  14:30-15:00 תוכניות שירות (services) להשאלה בין-ספרייתית