Skip to content

הצטרפות למאל”י

  החברות פתוחה בפני כל מוסד בישראל אשר חתם על חוזה עם חברת אקס-ליבריס לשם רכישת מוצרי החברה, מעוניין להשפיע על פיתוח המוצרים, להשתתף באירועים שמאל”י מארגנת וישלם את דמי החבר, בסך 750 ש”ח לשנה, 500 ש”ח לחברים חדשים בשנה הראשונה.
  חברות בארגון מקנה זכות הצבעה אחת בכל עניין הדורש הצבעה. כולל בחירת חברי ועדת ההיגוי, שינויים בחוקה ותקנות מאל”י, עדכונים של דמי החבר, השתתפות שני נציגים ללא עלות מכל גוף משלם והשתתפות של נציגים נוספים בתשלום נוסף ממוסדות משלמים.

  דרכי תשלום:

  לרשותכם 3 מס’ דרכי תשלום:

  – תשלום בהמחאה
  – העברה בנקאית
  – תשלום בכרטיס אשראי

  אנא מלאו את טופס הצטרפות

  לאחר קבלת הטופס ישלח אליכם חשבון לתשלום.