חוקת ותקנות מאל"י

א. חוקה

 1. שם: מאל"י – ארגון משתמשי תוכנות אקס-ליבריס בישראל , MELI -Ex Libris Forum in Israel

 2. מטרות מאל"י

  1. לייצג את קהיליית המשתמשים בישראל במשא ומתן ישיר עם חברת אקס-ליבריס וארגוני משתמשים אחרים.

  2. לתאם בין ספריות משתמשי המוצרים של חברת אקס-ליבריס, לתאם את פיתוחי המוצרים לשוק הישראלי ולקבוע סדרי עדיפיות ביניהן באמצעות:
   א. קבוצות העבודה
   ב. רשימות תפוצה של מאל"י ושל קבוצות העבודה
   ג. אתר אינטרנט

 3. חברות

  1. החברות במאל"י תוגבל לאותם מוסדות הממלאים את הדרישות המוצגות בתקנות.

 4. בעלי תפקיד

  1. בעלי התפקידים באירגון זה יהיו חברי וועדת ההיגוי.

 5. וועדת ההיגוי

  1. תנאי החברות בוועדת ההיגוי מפורטים בתקנות.

  2. וועדת ההיגוי
   2.1  תהיה אחראית לאירגון האסיפה השנתית.
   2.2  תנחה כללית את ענייני מאל"י במרווחי הזמן שבין האסיפות.
   2.3  תנחה כללית את ענייני מאל"י בפגישות רשמיות של האירגון.
   2.4  אחראית להגשת הצעה לתקציב שנתי לאישורם של חברי האירגון.
   2.5 אחראית להגשת דו"ח המפרט את הפעולות הכספיות של האירגון בשנה שחלפה.
   2.6  מאשרת את כל ההתבטאויות הרשמיות של מאל"י.

  3. מוסד-חבר במאל"י יכול להיות מיוצג על ידי נציג אחד בלבד בוועדת ההיגוי, בכל זמן שהואמוסד חבר במאל"י יכול להיות מיוצג על ידי נציג אחד בלבד בוועדת ההיגוי.

   הבהרה: מוסד-חבר במאל"י, עשוי לכלול מספר גופים משלמים, אך יכול להיות מיוצג על ידי נציג אחד בלבד בוועדת ההיגוי, בכל זמן שהוא.

 6. אסיפות

  1. פגישות מאל"י יתקיימו אחת לשנה קלנדרית, לפחות.

  2. פגישות וועדת ההיגוי יקבעו על-ידי יושב-הראש בתיאום עם שאר חברי הוועדה.

 7. הקשר ל – IGELU (בעבר ICAU)

  1. מאל"י תקיים נוכחות ב-IGELU באמצעות השתתפות קבועה באסיפות השנתיות של IGELU, באמצעות נציג אחד או יותר, אשר יבחרו מתוך וועדת ההיגוי או ייועדו לכך על- ידי וועדת ההיגוי.

  2. תפקידי הנציגים :
   2.1  לדווח ב-IGELU על פעילות מאלי בארץ.
   2.2  לדווח לחברי מאלי על פגישת IGELU והנלמד בה.
   2.3  ליצג בהצבעות IGELU את שאר החברים באמצעות ייפוי כוח.
   2.4  לשמש כדובר מאל"י.
   2.5  לקיים קשרי גומלין עם קבוצות לאומיות בנושאי פיתוח, במסגרת אירגון ANUG של IGELU .

 8. תיקונים

  1. תיקונים לחוקה ולתקנות יוצעו בכתב ונתן יהיה להציגם אם על ידי וועדת ההיגוי, או באמצעות כל חבר במאל"י.

  2. הודעה על תיקון מוצע תפורסם במקום המיועד לכך רשמית, לפחות 30 יום לפני הצגת ההצעה לפני החברים לשם אישורה.

  3. החוקה ו/או התקנות נתנים לתיקון באחת משתי דרכים:
   3.1 על ידי הצבעה באסיפה שנתית של מאל"י שבה מקבלת ההצעה לתיקון רוב של 2/3 מן הנציגים הרשמיים הנוכחים.
   3.2 הצבעה המבוצעת בדאר רגיל או דאר אלקטרוני, בהתאם לדרישת וועדת ההיגוי, שבה מקבלת ההצעה לתיקון רוב של 2/3 של הנציגים הרשמיים שהצביעו.

ב. תקנות

 1. חברות

  1. החברות פתוחה בפני כל מוסד בישראל (מוסדות חברים יכולים לכלול מספר גופים משלמים) אשר:
   1.1 חתם על חוזה עם חברת חברת אקס-ליבריס לשם רכישת תוכנה.
   1.2 הסכים לחוקים ולתקנות של מאל"י.
   1.3 שילם במלואם את דמי החבר השנתיים.

  2. וועדת ההיגוי עשויה לשקול בקשות לחברות מגופים שמחוץ לישראל, ולפעול בהתאם לכך.

  3. אין חברות של "יחיד" או "אישי".

  4. חברות נקבעת לשנה קלנדרית ינואר – דצמבר.

  5. מוסד חבר אשר לא שלם דמי חבר במשך 3 חדשים אחרי תום תקופת החברות – חברותו מתבטלת. חברות שבוטלה תחודש כאשר החבר ישלם את מלוא חובו לשנה השוטפת.

  6. חברות בארגון מקנה זכות הצבעה אחת בכל ענין הדורש הצבעה. כולל:
   6.1 בחירת ועדת ההיגוי ויו"ר האירגון
   6.2 שינויים בחוקה ותקנות מאל"י
   6.3 עדכונים של דמי החבר
   6.4 הצבעות על בקשות הפתוח.

  7. דמי החבר ייקבעו על ידי ועדת ההיגוי.

  8. מעמד של צופה. משתמשי תוכנות אקס-ליבריס מספריות הנמצאות במו"מ עם היצרנית, משתמשי ALEPH אחרים, מפיצים, עובדי חברת אקס-ליבריס זכאים להשתתף באסיפות מאל"י ופעילויות אחרות כצופים שאינם בעלי זכות הצבעה, באישור ועדת ההיגוי.

  9. מעמד אורח. גופים מעונינים אחרים יוזמנו להשתתף בפגישות מאל"י או פרויקטים שבאחריותה ובאישור ועדת ההיגוי.

 2. לוח שנה

  • תקציב מאל"י והחברות בו יהיו מה- 1 בינואר ועד ה- 31 בדצמבר (כולל).
 3. מועמדות ובחירה של וועדת ההיגוי

  1. כל המועמדים לוועדת ההיגוי יהיו נציגים של מוסדות חברים במאל"י.

  2. וועדת ההיגוי תפרסם הזמנה להצעת מועמדים 60 יום לפני האסיפה השנתית של מאל"י.

  3. הצעת מועמדות תוגש בכתב לוועדת ההיגוי לפחות 30 יום לפני האסיפה השנתית של מאל"י.

  4. הצעת מועמדות חייבת להיות מאושרת רשמית בכתב מן המוסד המיוצג.

  5. וועדת ההיגוי תציג את המועמדים לחברים בכתב באמצעות דואר רגיל או דואר אלקטרוני לא יאוחר מ-14 יום לפני האסיפה השנתית של מאל"י.

  6. מועמדויות בכתב המוכרזות בעת האסיפה השנתית מותרות.

  7. בחירות יתקיימו בכל אסיפה שנתית ותוצאותיהן יאושרו באותה אסיפה.

  8. מועמדים שנבחרו יכנסו לתפקידם עם סגירת האסיפה השנתית שבה אושרה בחירתם.

  9. במקרה של מוות, נכות, התפטרות או פטורין מצד המעסיק של חבר בוועדת ההיגוי, תוך 60 יום, תמנה וועדת ההיגוי ממלא מקום עד לתום התקופה.

 4. הרכב וועדת ההיגוי, תנאים ותפקידים

  1. וועדת ההיגוי תכלול 7 חברים שייבחרו על ידי נציגי המוסדות החברים במאל"י.

  2. חברי ועדת ההיגוי ישרתו 2 שנים, תקופות לסירוגין.

  3. חברי וועדת ההיגוי יבחרו:

   3.1 יושב ראש

   3.2 גזבר

   3.3 אחראי לאתר האירגון

   3.4 אחראי לכנס השנתי

   3.5 אחראי על מערך הבקשות לפיתוח, וכן תתי-ועדות לטיפול בבקשות הפתוח, לפי הצורך

  4. תפקיד בועדת ההיגוי הוא לשנתיים.

   4.1 חבר ועדת ההיגוי המבקש להאריך את כהונתו בתקופת כהונה נוספת, יעביר את הסכמת אישור המוסד אליו הוא משויך ליו"ר מאל"י עד 30 יום לפני מועד סוף כהונתו.

  5. יושב-הראש של ועדת ההיגוי יתפקד כמנהל כללי של מאל"י: ירכז את עבודות הועדה, ימי ההדרכה וכינוסים; ייצג את הארגון מול גורמים חיצוניים, כולל ארגוני משתמשים אחרים.

  6. בכפיפות להסכמה של רוב פשוט של הנציגים הבוחרים בוועדת ההיגוי, יושב-הראש ימנה את כל הועדות בהתאם לנדרש.

  7. ועדת ההיגוי תקיים מסמכים של ההליכים שלה ותדווח על פעולותיה באסיפה השנתית של מאל"י.

  8. ועדת ההיגוי תקיים רישום של כל החברים, בהווה ובעבר ותפקידיהם.

  9. ועדת ההיגוי תדאג להקמת תת-ועדות נוספות לטיפול בבקשות הפיתוח של מוצרים נוספים של חברת אקס-ליבריס, בהתאם לצורך.

 5. ועדות קבוצות עבודה

  1. כל ועדות קבוצות העבודה יורכבו מנציגים של מוסדות חברים וצופים בעלי מעמד מוכר במאל"י, שימונו לתקופה קצובה על ידי יו"ר וועדת ההיגוי ויקבלו את הסכמת גוף זה.
  2. חבר וועדה יכהן בתפקידו עד שממלא מקומו יכנס לתפקיד או עד שהועדה תפוזר.

  3. נציג אחד לא יוכל לכהן כיו"ר של שתי וועדות או יותר במסגרת מאל"י.

  4. ועדות יקיימו רישום של כל הליכיהן וידווחו על פעילויותיהן באסיפה השנתית, ובהזדמנויות אחרות בהתאם להוראה מועדת ההיגוי.

  5. על הרכבן של ועדות פיתוח ותפקידיהן, וכן על תהליך הגשת בקשות לפיתוח ראה נספח מצ"ב.

  6. במקרה של התפטרות או פיטורין מצד המעסיק של חבר בועדת ההיגוי, נכות או מוות, תמנה ועדת ההיגוי ממלא מקום תוך 60 יום, עד לתום התקופה.

 6. נציגות מאלי ב- IGELU

  1. יושב ראש הארגון ישמש כנציג באסיפה השנתית של IGELU.

  2. מאל"י יממן את השתתפות הנציג באסיפה השנתית של IGELU.

  3. תפקידי נציג זה הם בהתאם למפורט בחוקה, סעיף IV.

 7. פרסומים/אתר אינטרנט

  1. כל מסמכי מאלי שאופיים ציבורי, בהתאם להחלטת וועדת ההיגוי, יהיו נגישים, בצורתם העדכנית ביותר על אתר מאל"י.
   1.1 הפצה של מסמכים, קניינה של מאל"י, לקהיליית החברים תהיה באחריות וועדת ההיגוי.
   1.2 גישה לקריאה בלבד תהיה פתוחה לכל, ללא קשר לחברות במאל"י, למעט אותם מסמכים אשר וועדת ההיגוי החליטה שלצורך בטיחות אין לפרסמם.

 8. מחויבויות

  1. מאל"י לא תהיה קשורה או מחויבת לכל התחייבות, פעולה או הצהרה, על ידי חבר יחיד, בעל תפקיד, וועדה או קבוצה אחרת אלא אם מחויבות כזו מאושרת מראש בכתב על ידי וועדת ההיגוי.

  2. התחייבות, פעולה או הצהרה מאושרות ברוב פשוט של נציגי החברים הרשמיים המצביעים באסיפה פתוחה בכל פגישה של מאל"י לא תהיה כפופה לדרישה (הרשומה בסעיף VIII/1) של אישור מוקדם על ידי וועדת ההיגוי.

  3. ההסכמה הכתובה של הגזבר תדרש באותם מקרים של מחויבויות הכרוכות בפועל או בכוח בהוצאות כספיות של מאל"י.