Skip to content

טפסים שימושיים של מאל”י

טופס הצטרפות למאל”י

טופס הצגת מועמדות לועדת היגוי מאל”י

טופס הגשת מועמדות לקבוצת עבודה פרימו

טופס הגשת מועמדות לקבוצת עבודה עלמא

טופס הגשת מועמדות לקבוצת עבודה משאבים אלקטרוניים

טופס אישור השתתפות בכנס מאל”י

טופס רישום לסדנה: מבוא להדמיית נתונים בפרימו VE אנליטיקס

טופס רישום לסדנה: מבוא להדמיית נתונים בעלמא אנליטיקס

טופס משוב על סדנה

טופס משוב על מפגשי מאל”י בעשר

טופס טופס הצבעה על שינויים בחוקת מאל”י

טופס הגשת מועמדות למלגת נסיעה לכנס IGeLU

דילוג לתוכן