Skip to content

כנס מאל”י 2006

כנס מאל”י

2006 ,האוניברסיטה הפתוחה

סדר יום

08:30 – 09:30 הרשמה והתכנסות

09:30 – 09:50 ברכות
ג’נט לבקוביץ, האוניברסיטה העברית
חווה מוסטיגמן, האוניברסיטה הפתוחה
דר’ אבריאל בר-לבב, האוניברסיטה הפתוחה

09:50 – 10:20 התפתחויות גלובליות בחברת אקס ליבריס
מתי שם-טוב, מנכ”ל חברת אקס ליבריס

סקירת מצב ותכניות לשנה הקרובה של אקס ליבריס
אהרן ריבלין, חברת אקס ליבריס

10:20 – 10:50 מודל חדש להשאלה-בין-ספרייתית בארץ
יוסי טיסונה, המכללה למנהל

10:50– 11:20 הפסקת קפה

11:20 – 12:50 פרימו
תמר שדה, חברת אקס ליבריס

12:50 – 13:15 בחירות לועדת ההיגוי

13:15 – 14:15 הפסקת צהריים

14:15 – 14:30 הצגת חברי ועד ההיגוי החדש

דיווח על בקשות הפיתוח
דורית מנדיל, אוניברסיטת תל-אביב

דיווח יו”ר על פעילויות מאל”י
ג’נט לבקוביץ, האוניברסיטה העברית

דילוג לתוכן