Skip to content

כנס מאל”י 2006

  כנס מאל”י

  2006 ,האוניברסיטה הפתוחה

  סדר יום

  08:30 – 09:30 הרשמה והתכנסות

  09:30 – 09:50 ברכות
  ג’נט לבקוביץ, האוניברסיטה העברית
  חווה מוסטיגמן, האוניברסיטה הפתוחה
  דר’ אבריאל בר-לבב, האוניברסיטה הפתוחה

  09:50 – 10:20 התפתחויות גלובליות בחברת אקס ליבריס
  מתי שם-טוב, מנכ”ל חברת אקס ליבריס

  סקירת מצב ותכניות לשנה הקרובה של אקס ליבריס
  אהרן ריבלין, חברת אקס ליבריס

  10:20 – 10:50 מודל חדש להשאלה-בין-ספרייתית בארץ
  יוסי טיסונה, המכללה למנהל

  10:50– 11:20 הפסקת קפה

  11:20 – 12:50 פרימו
  תמר שדה, חברת אקס ליבריס

  12:50 – 13:15 בחירות לועדת ההיגוי

  13:15 – 14:15 הפסקת צהריים

  14:15 – 14:30 הצגת חברי ועד ההיגוי החדש

  דיווח על בקשות הפיתוח
  דורית מנדיל, אוניברסיטת תל-אביב

  דיווח יו”ר על פעילויות מאל”י
  ג’נט לבקוביץ, האוניברסיטה העברית