Skip to content

כנס מאל”י 2007

כנס מאל”י

2007 , אוניברסיטת בן גוריון בנגב

סדר יום

09:30 – 10:00 הרשמה והתכנסות

10:00– 10:30 ברכות
אבנר שמואלביץ, טירן עזרא-היימס, אוניברסיטת בן-גוריון
ג’נט לבקוביץ, האוניברסיטה העברית – דיווח פעילויות מאל”י

10:30-11:10 התפתחויות בחברת אקס ליבריס, שאלות מהקהל
מתי שם-טוב, מנכ”ל חברת אקס ליבריס

11:10 – 12:10 חוק זכויות יוצרים החדש ומשמעותו לספריות

ד”ר אורית פישמן-אפורי, המכללה למנהל והאוניברסיטה העברית

12:10– 12:40 הפסקת קפה

12:40 – 13:40 הספרן והבלגן: האם הידע יכול להתארגן בלעדינו?
ג’יי הורביץ, משרד החינוך ומכללת אחווה

13:40 – 14:00 הצגת מועמדים לבחירות

14:00 – 14:45 ארוחת צהריים ; בחירות

14:45– 15:15 הצגת חברי ועדת ההיגוי החדשה

דיווח על בקשות הפיתוח
דורית מנדיל, אוניברסיטת תל-אביב

דיווח על פיתרון בעיית הכיווניות באלף
יוסי טיסונה, המכללה המנהל

דילוג לתוכן