Skip to content

כנס מאל”י 2007

  כנס מאל”י

  2007 , אוניברסיטת בן גוריון בנגב

  סדר יום

  09:30 – 10:00 הרשמה והתכנסות

  10:00– 10:30 ברכות
  אבנר שמואלביץ, טירן עזרא-היימס, אוניברסיטת בן-גוריון
  ג’נט לבקוביץ, האוניברסיטה העברית – דיווח פעילויות מאל”י

  10:30-11:10 התפתחויות בחברת אקס ליבריס, שאלות מהקהל
  מתי שם-טוב, מנכ”ל חברת אקס ליבריס

  11:10 – 12:10 חוק זכויות יוצרים החדש ומשמעותו לספריות

  ד”ר אורית פישמן-אפורי, המכללה למנהל והאוניברסיטה העברית

  12:10– 12:40 הפסקת קפה

  12:40 – 13:40 הספרן והבלגן: האם הידע יכול להתארגן בלעדינו?
  ג’יי הורביץ, משרד החינוך ומכללת אחווה

  13:40 – 14:00 הצגת מועמדים לבחירות

  14:00 – 14:45 ארוחת צהריים ; בחירות

  14:45– 15:15 הצגת חברי ועדת ההיגוי החדשה

  דיווח על בקשות הפיתוח
  דורית מנדיל, אוניברסיטת תל-אביב

  דיווח על פיתרון בעיית הכיווניות באלף
  יוסי טיסונה, המכללה המנהל