Skip to content

מרעיון לביצוע

  “מרעיון לביצוע – תכניות API בשירות הספרייה”

  יום ג’  19.7.16, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, בחוות המחשבים בפקולטה למדעי החברה (גוש 7)

  10:00-10:30 – התכנסות ורישום

  10:30-10:45 – עידן השיתוף בעולם התוכנה – API בשירות הספרייה
                      דליה מנדלסון – האוניברסיטה העברית

  10:45-11:45 – מרכז הפיתוח של אקס ליבריס – Developer Network
                      אורי מילר, אקס ליבריס

  11:45-11:50 – הפסקת קפה

  12:10-13:00 – דוקומנטציה ותרגול
                      שלמה קניסבכר ואורי מילר, אקס ליבריס

  13:00-13:30 – הפסקת צהריים

  13:30-14:30 – דוגמאות של תוכניות מהעולם והטמעתם במערכת
                      אורי מילר, אקס ליבריס

  14:30-15:00 – פתיחת אוספי הספרייה לציבור הרחב ע”י פיתוח מעל ממשקי API
                      הדר מילר – הספרייה הלאומית