Skip to content

המעבר לעלמא

  “המעבר לעלמא”

  יום ג’  20.9.16, האוניברסיטה העברית ברחובות – הפקולטה לחקלאות, אודיטוריום אריוביץ

  9:30-10:00 – התכנסות והרשמה

  10:00-10:15 – מאל”י ועלמא
                      אולגה מרזין – המכללה האקדמית עמק יזרעאל

  10:15-10:30 – תוכנית המשך עלמא בישראל
                      נינה קרן-דוד, אקס ליבריס

  10:30-10:45 – ALMA Roadmap
                      דנה שרביט, אקס ליבריס

  10:45-11:30 – המלצות לטיוב נתונים
                      פרופ’ אלחנן אדלר

  11:30-12:00 – הפסקת קפה

  12:00-12:45 – תכנון וניהול פרוייקט מעבר
                      טולי עמיכל, המסלול האקדמי המכללה למנהל

  12:45-13:15 – פיתוחים והתאמות של עלמא לשוק הישראלי
                      דנה שרביט, אקס ליבריס

  13:15-14:00 – הפסקת צהריים

  14:00-15:30 – פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות חלוצי עלמא ואנשי אקס ליבריס

  תמונות מיום העיון