Skip to content

המעבר לעלמא

“המעבר לעלמא”

יום ג’  20.9.16, האוניברסיטה העברית ברחובות – הפקולטה לחקלאות, אודיטוריום אריוביץ

9:30-10:00 – התכנסות והרשמה

10:00-10:15 – מאל”י ועלמא
                    אולגה מרזין – המכללה האקדמית עמק יזרעאל

10:15-10:30 – תוכנית המשך עלמא בישראל
                    נינה קרן-דוד, אקס ליבריס

10:30-10:45 – ALMA Roadmap
                    דנה שרביט, אקס ליבריס

10:45-11:30 – המלצות לטיוב נתונים
                    פרופ’ אלחנן אדלר

11:30-12:00 – הפסקת קפה

12:00-12:45 – תכנון וניהול פרוייקט מעבר
                    טולי עמיכל, המסלול האקדמי המכללה למנהל

12:45-13:15 – פיתוחים והתאמות של עלמא לשוק הישראלי
                    דנה שרביט, אקס ליבריס

13:15-14:00 – הפסקת צהריים

14:00-15:30 – פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות חלוצי עלמא ואנשי אקס ליבריס

תמונות מיום העיון

 

דילוג לתוכן