UX 2017

חווית המשתמש בפרימו ובעלמא

יום ג’  25.4.17, אוניברסיטת תל-אביב, אודיטוריום בניין בית הספר ללימודי הסביבה ע”ש פורטר

10:00-9:30 – התכנסות ורישום

10:30-10:00 – המשתמש במרכז: בעיות שימושיות באתרי אינטרנט ובמערכות מידע
                      לימור כהן, הטכניון

11:30-10:30 – ממשק כזירת חיפוש, מציאה ותגלית
                      אסף אגרנט
                      מבדקי שימושיות והמנשק החדש של פרימו
                      יובל קיזלשטיין, אקסליבריס

12:00-11:30 – הפסקת קפה

12:30-12:00 – חווית המשתמש בפרימו עם הממשק החדש

                      שרית חסין, רשות העתיקות

13:00-12:30 – בראשית… ממשק משתמש חדש לדעת”א
                      צוות דעת”א, אוניברסיטת תל-אביב

13:30-13:00 – חווית המשתמש: הערכה ושימושיות

                      דליה מנדלסון, האוניברסיטה העברית

14:30-13:30 – הפסקת צהריים

15:30-14:30 – ממשק משתמש חדש לעלמא – מעורבות משתמשים בתהליך העיצוב
                      דנה שרביט, אקסליבריס

תמונות מיום העיון