Skip to content

ALMA 2017

עלמא במוסדות הישראלים

יום ד’  12.7.17, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, אולם גולדמן בפקולטה לרפואה

09:30 – 10:00 רישום והתכנסות                 

10:00 – 10:30 הכנות למעבר לעלמא

                       חן מרקפלד, ראש צוות מנהלי פרוייקט, אקסליבריס

10:30 – 11:00 הקטלוגים המאוחדים בעידן עלמא
                       מירב לבנה, מנהלת תחום רכש וקליטה ומתאמת פרויקטים, אגף תהליכי ספריה, הספריה הלאומית

11:00 – 11:15  הפסקת קפה  

11:15 – 11:45 Community Zone
                       דנה שרביט, מנהלת מוצר, אקסליבריס 

11:45 – 12:15 שלי ≠ אצלי: קטלוג הספריה בסביבת עלמא
                        שרון שפירא-גלאובך, ראש תחום שפות לועזיות ומטאדטה, ענף שירותים טכניים, ספריית אוניברסיטת חיפה

12:15 – 12:30 קבוצת העבודה עלמא-ישראל
                        מרינה קאלאך, מנתחת מערכות ספרייתיות, ספריית, אוניברסיטת חיפה

12:30 – 13:15 הפסקת צהרים

13:15 – 13:45 What’s New UI
                       דנה שרביט, מנהלת מוצר, אקסליבריס 

13:45 – 14:30 דבר אינו קבוע, מלבד השינוי: איך עלמא “חושבת” אחרת ואיך להתכונן כספרייה לשינויים
                         טולי עמיכל – ראש צוות טכנולוגיות בספרית המסלול האקדמי, המכללה למינהל

14:30 – 15:00 על-מא נשתנה בפרימו
                        שלי חן-ארידור, ספרנית יעץ ומנתחת מערכות ספרייתיות, ספריית אוניברסיטת חיפה 

 תמונות מיום העיון

דילוג לתוכן