Skip to content

ממשתמש למשתמש – הדרכה: השאלה – מרץ 2007, האוניברסיטה העברית בירושלים ממשתמש למשתמש – הדרכה: במודול Course Reading אפריל 2007, האוניברסיטה העברית בירושלים סמינר אל”ף… Read More »כנסים והדרכות 2007

כנסים והדרכות 2007

    כנס השקה ספטמבר 2005 – המכללה האקדמית בית ברל 08:30 – 09:30 הרשמה והתכנסות (בקפטריה מול בניין הספרייה) 09:30 – 10:00 ברכותג’נט לבקוביץ, האוניברסיטה העברית,… Read More »כנס הקמה 2005

    כנס הקמה 2005

      הדרכה בנושאי כתבי-עת פברואר 2006, אוניברסיטת בן-גוריוןסדר יום קטלוג כתבי-עת: תג 853. קטלוג כתבי-עת: מצאי בספריית 60. שירותים להזמנה ואחזקת כתבי-עת. כריכה

      כתבי עת 2006