Skip to content

צוות קבוצת עבודה פרימו

    עודכן בפברואר 2024

    מיכל להב, אוניברסיטת תל אביב, ניר זינגר*, אוניברסיטת חיפה – ראשי קבוצת העבודה
    * חבר בקבוצת העבודה הבין-לאומית של פרימו (IGeLU)

    ^ חברת ועדת ההיגוי של מאל”י


    טופס הגשת מועמדות לקבוצת העבודה של פרימו