Skip to content

צוות קבוצת עבודה פרימו

    עודכן במאי 2023

    מיכל להב, אוניברסיטת תל אביב, ניר זינגר*, אוניברסיטת חיפה – ראשי קבוצת העבודה
    * חבר בקבוצת העבודה הבין-לאומית של פרימו (IGeLU)


    טופס הגשת מועמדות לקבוצת העבודה של פרימו