Skip to content

rda2015

  יום עיון: “אבולוציה או רבולוציה? – RDA, FRBR, LINKED DATA ועוד”

  יום ב’, 16.3.2015, אולם ע”ש ג’ויס גולדמן, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע.


  סדר יום
  :

  10:00 – 10:30 התכנסות ורישום

  10:30 – 10:45 אבולוציה או רבולוציה  – RDA, FRBR, LINKED DATA ועוד
  דליה מנדלסון, האוניברסיטה העברית

  10:45 – 11:45 Linked Data במוצרי Ex Libris – חידושים שבדרך
  שלמה סנדרס, אקסליבריס

  11:45 – 12:10 הפסקת קפה

  12:10 – 12:40  RDA “קטן” ו-RDA “גדול” – מרשומות קטלוג ל-linked data
  פרופ’ אלחנן אדלר, מכללת דוד ילין

  12:40 – 13:10 ביבפריים – יותר ממארק 2.0
  טולי עמיכל, אוניברסיטת תל אביב

  13:10 – 13:55 הפסקת צהריים

  13:55 – 14:25 רטרו-אקטיבי או רטרו-פסיבי? – השפעת המעבר ל-RDA על כלי הגילוי ואיחזור המידע
  שרון שפירא-גלאובך, אוניברסיטת חיפה

  14:25 – 14:45 סקירה בישראל – RDA
  ריני גולדסמית, הספרייה הלאומית

  14:45 – 15:05 מימוש בעקבות שינוים בקיטלוג ותצוגת מידע ממקורות חיצוניים בפרימו
  צחי הורוביץ ואסתר גוגנהיים, הספרייה הלאומית