Skip to content

סיסטם 2009

הדרכה בנושאי Aleph System

יוני 2009, אוניברסיטת חיפה

סדר היום

מדריכים: דרור ברגר, יוסף בראנס, יוסי טיסונה, בועז דותן.

סדר יום:

10:00 – 11:00  Shell Scripting – דרור ברגר, מלמ”ד והספריה הלאומית

11:00 – 11:30  הפסקת קפה

11:30 – 12:30  Oracle Maintenance – יוסף בראנס, אוניברסיטת חיפה

12:30 – 13:15  הפסקת צהריים

13:15 – 14:15  Custom Services – בועז דותן, אוניברסיטת חיפה

14:15 – 15:15  ניתוח לוגים – יוסי טיסונה, המסלול האקדמי המכללה למינהל

דילוג לתוכן