Skip to content

סיסטם 2009

  הדרכה בנושאי Aleph System

  יוני 2009, אוניברסיטת חיפה

  סדר היום

  מדריכים: דרור ברגר, יוסף בראנס, יוסי טיסונה, בועז דותן.

  סדר יום:

  10:00 – 11:00  Shell Scripting – דרור ברגר, מלמ”ד והספריה הלאומית

  11:00 – 11:30  הפסקת קפה

  11:30 – 12:30  Oracle Maintenance – יוסף בראנס, אוניברסיטת חיפה

  12:30 – 13:15  הפסקת צהריים

  13:15 – 14:15  Custom Services – בועז דותן, אוניברסיטת חיפה

  14:15 – 15:15  ניתוח לוגים – יוסי טיסונה, המסלול האקדמי המכללה למינהל